DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Odchod do dôchodku: Doklady

Stratené potvrdenia pomôže nájsť archív

Pri odchode do predčasného alebo starobného dôchodku je potrebné predložiť dokumenty, na základe ktorých bude schválená žiadosť, ale tiež výška penzie.  Aby sa schvaľovací proces zbytočne nepredlžoval, oplatí sa poznať, aké doklady bude od budúceho dôchodcu Sociálna poisťovňa vyžadovať a ako postupovať v prípade, že nám časť dokumentov chýba.

Požiadať o predčasný dôchodok je možné najskôr 24 mesiacov pred dovŕšením riadneho dôchodkového veku, ktorý od 1. júla 2019 definuje tabuľka, ktorá je priamo súčasťou ústavného zákona. Okrem dokladov totožnosti, ako sú občiansky preukaz, prípadne cestovný pas, potrebuje žiadateľ hodnoverne doložiť aj najvyššie ukončené vzdelanie – výučný list, maturitné vysvedčenie alebo diplom. Medzi povinné doklady mužov spadá aj vojenská knižka alebo doklad o absolvovaní povinnej vojenskej služby, vydaný príslušnou vojenskou správou.

Nájdite svoj vek odchodu do dôchodku

Čítaj tu

Obdobie nezamestnanosti

Až do konca roku 2003 bola aj nezamestnanosť považovaná za kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia. K žiadosti o dôchodok je teda potrebné priložiť aj potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých bol poistenec evidovaný v evidencii nezamestnaných, hľadajúcich zamestnanie, a to najmä pred 1. januárom 2001 alebo poberal podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003. Úrad práce (ÚPSVaR) vystaví potvrdenie o obdobiach nezamestnanosti každému žiadateľovi na počkanie.

Pracovný pomer

Pri výpočte výšky dôchodku sú najpodstatnejšie práve odpracované roky, teda obdobie kvalifikovaného dôchodkového poistenia. Najčastejšie žiadaný je najmä evidenčný list dôchodkového zabezpečenia alebo potvrdenie od zamestnávateľa, z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy zamestnanie trvalo. Zamestnávatelia sú povinní, podľa § 231 ods. 1 písm. l) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, vydať zamestnancovi, na jeho žiadosť, všetky potrebné dokumenty o rozhodujúcich skutočnostiach na účely spracovania žiadosti o odchod do dôchodku.

odchod do dôchodku
Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi potvrdenie, ktoré preukáže obdobie trvania zamestnanosti

Policajti, vojaci, colníci

Ak žiadateľ získal aj obdobie výkonu služby príslušníka Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, colníka, Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby, je taktiež potrebné doložiť potvrdenie z príslušného útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, aby sa mohlo určiť, či žiadateľ o starobný dôchodok spĺňa, resp. nespĺňa podmienky nároku na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok. Týka sa to aj príslušníkov ozbrojených síl, ktorí vykonávali profesionálnu službu, ale tiež všetkých vojakov, ktorí sa počas výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách štúdiom alebo výcvikom pripravovali na výkon profesionálnej služby.

Chcem ísť do predčasného dôchodku

Čítaj tu

Chýbajúce dokumenty

Zdokladovať radovo 30 a viac „odpracovaných“ rokov nemusí byť v prípade chýbajúcich dokladov jednoduché, prihliadajúc na fakt, že elektronické databázy a systémy uchovávania dát pred rokom 2005 neboli samozrejmosťou. Rovnako tak mnohé firmy a zamestnávatelia v dnešnej dobe už neexistujú. V takýchto prípadoch určite pomôžu archívy a centrálne archívy, do ktorých budúceho dôchodcu nasmerujú aj na pobočke Sociálnej poisťovne. Chýbajúci doklad o ukončenom vzdelaní poistencovi vydajú v škole, ktorú absolvoval.

Či už sa chystáte do dôchodku hneď, alebo vám zostávajú nejaké tie mesiace, rozhodne je na mieste nahliadnuť do svojho osobného spisu. Vďaka online rezervácií je možné si dohodnúť termín v Sociálnej poisťovni a prejednať tak otázku odchodu do dôchodku či chýbajúcich dokumentov priamo s ich pracovníkmi.

Vybavovanie dôchodku netreba nechať na poslednú chvíľu

Čítaj tu

Dôchodok vyplácaný preddavkovo

Ak je vaša dokumentácia neúplná, prípadne Sociálna poisťovňa nevie relevantne rozhodnúť o výške starobného dôchodku, môže si lehotu na rozhodnutie predĺžiť o ďalších 60 dní. Spolu tak môže konanie na určenie výšky starobného dôchodku trvať maximálne 120 dní. Ak ho však ani potom nebude schopná vydať, konanie o dôchodku sa preruší do doby, kým žiadateľ preukáže najmenej povinných 15 rokov kvalifikovaného dôchodkového poistenia. Ak roky nechýbajú, avšak poisťovňa napriek tomu nevie stanoviť riadnu výšku starobného dôchodku, môže sa prikloniť k možnosti začať vyplácať starobný dôchodok preddavkovo v predstihu, pokým nerozhodne inak.

Text: Alena Kytková
Zdroj: Sociálna poisťovňa
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button