Dom dôchodcov - Dom pokojnej staroby Gbely

Domov dôchodcov – Dom pokojnej staroby poskytuje všeobecne prospešné služby v mzysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, a to sociálne služby v zariadení pre seniorov, sociálne služby v domove sociálnych služieb, domácu opatrovateľskú službu a sociálnu službu jedáleň.

Telefón:  034 662 1227
Email:  social1@dpsgbely.sk
Adresa: Gbely, Prof. Čárskeho 291/14
WWW: www.dpsgbely.sk