Domov dôchodcov - Domov Márie

V Domove Márie sú poskytované sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek aj pre osoby s duševným postihnutím. V súčasnosti má Domov Márie kapacitu 150 lôžok.

Telefón: 0903 266 212
Email:  riaditel@domovmarie.sk
Adresa: ul. L. Svobodu 37-39, 969 01 Banská Štiavnica
WWW:  www.domovmarie.sk