Domov dôchodcov - Rimavská Sobota

Domov dôchodcov Rimavská Sobota poskytuje sociálne služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej osoby alebo poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov, celoročnou formou pobytu – pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie; utváranie podmienok na úschovu cenných vecí; zabezpečovanie záujmovej činnosti.

Telefón: 0905 253 180
Email:  j.vancikova@ddadssrs.sk
Adresa: Kirejevská 23, 979 01 Rimavská Sobota
WWW:  www.ddadssrs.sk