Domov dôchodcov - Senium

Domov dôchodcov Senium je zariadením sociálnych služieb zriadeným Banskobystrickým samosprávnym krajom ako rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou. Sociálne služby poskytujeme celoročnou formou pobytu občanom s duševnými poruchami a poruchami správania, s telesnými a zmyslovými postihnutiami a fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej osoby alebo poskytovanie sociálnej služby potrebujú z iných vážnych dôvodov. Celková kapacita zariadenia je 165 miest.

Telefón: 048/47 01 410
Email:  riaditel@ddsenium.sk
Adresa: Jilemnického 48, 974 04 Banská Bystrica
WWW:  www.senium.org