Domov dôchodcov - Vek nádeje

Domov dôchodcov Vek nádeje poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Zariadenie poskytuje sociálne služby fyzickým osobám dôchodkového veku na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a z dôvodu odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. V špecializovanom zariadení sa poskytuje pomoc fyzickým osobám, ktoré majú zdravotné postihnutie Alzheimerovou chorobou. Kapacita zariadenia je 190 prijímateľov sociálnych služieb.

Telefón: 035/64 14 068
Email:  info@veknadeje-nz.sk
Adresa: Šoltésovej č.2, 940 59 Nové Zámky
WWW:  www.veknadeje-nz.sk