DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Čo presne sa započítava do obdobia dôchodkového poistenia?

Definícia kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia

Definícia podľa zákona:

(§ 60, § 255, § 261 ods. 4 a § 262 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov)

Obdobím dôchodkového poistenia je

 • obdobie povinného dôchodkového poistenia,
 • obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia,
 • obdobie výkonu služby policajta1), profesionálneho vojaka2) a vojaka prípravnej služby3)
 • obdobie poberania invalidného dôchodku po 31. decembri 2007 do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku, ak invalidný dôchodok priznala a vypláca Sociálna poisťovňa,
 • obdobie, v ktorom mala fyzická osoba prerušené povinné dôchodkové poistenie podľa § 26 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, alebo bola po 31. decembri 2003 zaradená do evidencie nezamestnaných občanov alebo sa po 31. decembri 2003 sústavne pripravovala na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole po dovŕšení 16. roku veku, ak za tieto obdobia bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie,
  obdobie, ktoré bolo získané pred 1. januárom 2004 ako doba zamestnania a náhradná doba.

Obdobím dôchodkového poistenia zamestnanca s nepravidelným príjmom nie je obdobie, v ktorom bol povinne dôchodkovo poistený a nemal vymeriavací základ na platenie poistného na dôchodkové poistenie.

Na účely nároku na dôchodok sa vyššie uvedené obdobia hodnotia zásadne len vtedy, ak za ne bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie.

Podmienka zaplatenia poistného sa nezisťuje za nasledovné obdobia:

 • obdobie povinného dôchodkového poistenia zamestnanca, s výnimkou, ak funkciu zamestnávateľa plní platiteľ príjmu, ktorému sa má zároveň ako zamestnancovi príjem vyplatiť, alebo ak zamestnanec je štatutárnym orgánom zamestnávateľa, resp. členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa, a má najmenej 50 % účasť na jeho majetku,
 • obdobie, počas ktorého je vylúčená povinnosť platiť poistné na dôchodkové poistenie,
 • obdobie výkonu služby policajta1), profesionálneho vojaka2) a vojaka prípravnej služby3),
 • obdobie poberania invalidného dôchodku po 31. decembri 2007 do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku, ak invalidný dôchodok priznala a vypláca Sociálna poisťovňa,
 • obdobie získané pred 1. januárom 2004 (nemôže však ísť o obdobie, ktoré sa stáva dobou zamestnania len vtedy, keď bolo zaplatené poistné).

Tieto obdobia sa započítajú ako obdobie dôchodkového poistenia, aj keď za ne nebolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie.

Ak samostatne zárobkovo činná osoba alebo dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba za obdobie, počas ktorého boli povinné platiť poistné na dôchodkové poistenie, nezaplatili poistné včas alebo v správnej sume, obdobie, za ktoré poistné zaplatené nebolo, sa započíta ako obdobie dôchodkového poistenia až odo dňa zaplatenia dlžného poistného. Ak je takýchto období viac, započítajú sa len vtedy, ak bola zaplatená celá suma dlžného poistného.

Obdobie výkonu služby policajta 1), profesionálneho vojaka 2) a vojaka prípravnej služby 3) sa hodnotí ako obdobie dôchodkového poistenia za týchto podmienok:

1. obdobie výkonu služby nebolo získané v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok,
2. uvedeným osobám nebol priznaný invalidný výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o
sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
3. obdobie výkonu služby nebolo zhodnotené na nárok na vdovský výsluhový dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok, vdovecký
dôchodok, sirotský výsluhový dôchodok alebo sirotský dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Obdobie dôchodkového poistenia občana Slovenskej republiky, ktorý vykonáva základnú, náhradnú alebo zdokonaľovaciu službu v rámci vojenskej služby v ozbrojených silách, sa hodnotí ako obdobie dôchodkového poistenia vtedy, ak nebolo zhodnotené na nárok na vdovský výsluhový dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský výsluhový dôchodok alebo sirotský dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Za obdobie dôchodkového poistenia sa považuje aj zamestnanie v cudzine, ktoré bolo získané po 30. apríli 1990, ak za obdobie výkonu tohto zamestnania bolo zaplatené poistné, a to v sume určenej podľa právnych predpisov platných v čase doplatenia poistného; obdobie sa hodnotí najskôr odo dňa zaplatenia poistného.

Zmena od 1. januára 2018

(§ 293dw zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 266/2017 Z. z.)

S účinnosťou od 1. januára 2018 sa do obdobia dôchodkového poistenia započítava aj obdobie, počas ktorého fyzická osoba

 • 1. sa starala o dieťa (v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2017)
  • do šiestich rokov veku,
  • s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do siedmich rokov alebo po 31. júli 2006 po dovŕšení šiestich rokov veku do 18 rokov jeho veku,
 • 2. poberala peňažný príspevok na opatrovanie (v období od 1. augusta 2006 do 31. decembra 2017) alebo
 • 3. vykonávala osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím (v období od 1. januára 2009 do 31. decembra 2017).

Uvedené obdobia sa do obdobia dôchodkového poistenia započítavajú, ak sú splnené podmienky ustanovené zákonom, okrem podmienky podania prihlášky, a to na základe žiadosti o priznanie dôchodku alebo žiadosti o zmenu sumy už priznaného dôchodku. Na účely určenia sumy dôchodku sa započítajú aj vymeriavacie základy, z ktorých by platil štát poistné na dôchodkové poistenie.

Dodatočné podanie prihlášky na dôchodkové poistenia sa NEVYŽADUJE.

Obdobie starostlivosti o dieťa

Započítava sa rodičovi alebo osvojiteľovi dieťaťa, jeho manželovi (manželke) alebo fyzickej osobe, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, ak preukáže, že sa riadne starala o dieťa s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Súčasne musí fyzická osoba v období starostlivosti o dieťa spĺňať tieto podmienky:

 • trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • neexistencia dôchodkového poistenia,
 • nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a
 • nedovŕšila dôchodkový vek.

Riadnou starostlivosťou sa spravidla rozumie osobná starostlivosť. Ak sa o dieťa staralo viacero fyzických osôb, započítava sa toto obdobie len jednej fyzickej osobe.

Preukazuje sa čestným vyhlásením, ktoré musí obsahovať všetky formálne a obsahové náležitosti.

Ak fyzická osoba, ktorá sa v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2017 starala o dieťa zomrie po 31. decembri 2017, obdobie starostlivosti o dieťa sa do ODP započíta, ak je v konaní preukázané, že zomretá osoba spĺňala vyššie uvedené podmienky.

Tlačivo „Čestné vyhlásenie o riadnej starostlivosti o dieťa“ je uverejnené na internetovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Formuláre. Pravosť podpisu žiadateľa o dôchodok na čestnom vyhlásení musí byť osvedčená na obecnom alebo okresnom úrade, spôsobom obvyklým v mieste bydliska fyzickej osoby alebo pred notárom. Úradné osvedčenie sa nevyžaduje, ak sa vyhlásenie po preukázaní totožnosti podpíše pred zamestnancom pobočky Sociálnej poisťovne alebo pred zamestnancom príslušnej inštitúcie sociálneho poistenia v mieste svojho bydliska.

Obdobie poskytovania peňažného na opatrovanie

Započítava sa, ak bol fyzickej osobe poskytovaný peňažný príspevok na opatrovanie, a ak počas poskytovania tohto príspevku

 • mala trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • nebola dôchodkovo poistená,
 • nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a
 • nedovŕšila dôchodkový vek.

Preukazuje sa potvrdením úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, odkedy – dokedy sa peňažný príspevok na opatrovanie poskytoval.

Obdobie vykonávania osobnej asistencie fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím

Započítava sa, ak fyzická osoba mala osobnú asistenciu vykonávať najmenej 140 hodín mesačne, a ak

 • mala trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • nebola dôchodkovo poistená,
 • nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a
 • nedovŕšila dôchodkový vek.

Preukazuje sa zmluvou o výkone osobnej asistencie uzatvorenou s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Správnosť údajov v zmluve o osobnej asistencii musí byť potvrdená úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Namiesto zmluvy o osobnej asistencii možno obdobie vykonávania osobnej asistencie preukázať aj výkazmi o odpracovaných hodinách osobnej asistencie (ďalej len „výkaz“). Ak sa obdobie vykonávania osobnej asistencie preukazuje len výkazmi, je potrebné predložiť aj čestné vyhlásenie, ktoré musí obsahovať všetky formálne a obsahové náležitosti. Tlačivo „Čestné vyhlásenie o vykonávaní osobnej asistencie osobe s ťažkým zdravotným postihnutím“ je uverejnené na internetovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Formuláre.

Pravosť podpisu na čestnom vyhlásení musí byť osvedčená na obecnom alebo okresnom úrade, spôsobom obvyklým v mieste bydliska fyzickej osoby alebo pred notárom. Úradné osvedčenie sa nevyžaduje, ak sa vyhlásenie po preukázaní totožnosti podpíše pred zamestnancom pobočky Sociálnej poisťovne alebo pred zamestnancom príslušnej inštitúcie sociálneho poistenia v mieste svojho bydliska.

Uvedené obdobia sa nezapočítajú na nárok na pozostalostné dôchodky, ak na tieto vznikol nárok pred 1. januárom 2018, a to z dôvodu, že suma pozostalostného dôchodku sa určuje zo sumy dôchodku patriaceho ku dňu smrti, čo je objektívna právna skutočnosťou, ktorá nastala pred 1. januárom 2018 a nie je ju možné zmeniť.

Bližšie informácie poskytnú pobočky Sociálnej poisťovne.

Zdroj: Socpoist.sk
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button