DôchodokPoradňaRôzne

Pracujúci dôchodca a daňové priznanie

Viete, kedy musí dôchodca podať daňové priznanie?

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov pripadá podľa novelizovaného zákona každému daňovníkovi, ktorého celkové zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie 2017 presiahli sumu 1 915,01 eur.

Podľa § 9 odsek 2 písm. a zákona o dani z príjmov sú všetky dôchodkové dávky (starobný a predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok, výsluhový dôchodok) od dane z príjmov oslobodené.

Ak dôchodca pracuje na dohodu nemusí podať daňové priznanie, ak jeho zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti nepresiahli hodnotu 1 915,01 eur. Môže ho však podať dobrovoľne a v prípade, ak za neho zamestnávateľ odvádzal daň v podobe preddavkov alebo zrážkami zo mzdy, je pravdepodobné, že mu vznikne daňový preplatok. V takejto situácii je podanie daňového priznania pre dôchodcu výhodné.

daň
Pracujúci dôchodca a daňové priznanie

Termín na podanie daňového priznania

Daňové priznanie je potrebné podať najneskôr do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, čiže do 31. marca príslušného roku. Keďže tento rok pripadli k tomuto dátumu Veľkonočné sviatky, tak sa termín posúva na 3.apríla 2018.
Daňové priznanie podáva daňovník, ktorého príjmy zo závislej činnosti, z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti sú vyššie ako 1 915,01 eur, tzn. či už sa jedná o dôchodcu pracujúceho na zmluvu, dohodu alebo podnikateľa.

Položky odvíjajúce sa od základu dane

Od samotného základu dane závisí sadzba dane a nezdaniteľná časť základu dane.

• Sadzba dane
Pri základe dane nižšom ako 35 268,06€, čo predstavuje 176,8-násobok platného životného minima je jej hodnota 19%
Pri základe dane vyššom ako 35 268,06€ je to 25%

• Zníženie dane o nezdaniteľnú časť základu dane
Ak je základ dane nižší ako 19 948 €, predstavujúci 100-násobok platného životného minima, môže daňovník znížiť základ o plnú hodnotu nezdaniteľnej časti, čiže o 3 830,02 €, čo je 19,2-násobok platného životného minima.
Ak je základ dane vyšší ako 19 948 €, zníženie sa vypočíta ako rozdiel 44,2-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane.

Starobný dôchodca a zníženie základu dane

U starobného dôchodcu sa zníženie o nezdaniteľnú časť odvíja aj od obdobia poberania dôchodkovej dávky a to nasledovne:
Ak daňovník poberal starobný dôchodok od začiatku zdaňovacieho obdobia, má nárok na odpočítanie nezdaniteľnej časti, ktorá sa vypočíta ako rozdiel sumy 3 830,02 € a sumáru poberanej dávky za rok. Ak vznikne záporná hodnota, nárok zaniká.
Ak daňovník začal poberať starobný dôchodok až v priebehu zdaňovacieho obdobia má nárok na plnú hodnotu nezdaniteľnej časti základu dane, t.j. 3 830,02 €.

Pracujúci dôchodca teda nemusí podávať daňové priznanie, ak sú jeho zdaniteľné príjmy nižšie ako 1 915,01 € za rok. Táto povinnosť mu vznikne, ak sú jeho príjmy vyššie ako spomenutá hodnota.

Text: Mgr. Mária Gloneková
Foto: Pixabay.com, vlastné zdroje

Ukázať viac

Súvisiace články

Back to top button