PoradňaRôzne

Koncesionárske poplatky definitívne zaniknú

Posledná úhrada je do 30. júna

Od 1. júla končí zákonná povinnosť platiť povinné úhrady RTVS – koncesionárske poplatky. Dovtedy je však stále v platnosti zákon č. 340/2012 Z. z., v zmysle ktorého má povinnosť ich uhrádzať každá fyzická osoba evidovaná dodávateľom elektriny, okrem poberateľov starobného, invalidného, vdovského a sirotského dôchodku.

Národná Rada Slovenskej republiky schválila ešte 17. februára 2023 zákon o zrušení úhrady poplatku RTVS, na základe ktorého od 1. júla 2023 definitívne zaniká povinnosť uhrádzať takzvané koncesionárske poplatky. S jej prijatím však nezanikajú prípadné dlhy, ktoré budú naďalej splatné a vymáhateľné. Zároveň sa budú vracať zálohové platby tým odberateľom, ktorí si predplatili úhrady RTVS na celý rok dopredu.

Posledný termín na zaplatenie pravidelnej mesačnej platby je 30. jún 2023. V prípade polročných platieb bola splatnosť do 31.1.2023 a v prípade štvrťročných 31.1. a následne 30.4.2023.

Nedostali ste rodičovský dôchodok?

 Čítaj tu

Preplatok pri ročnej platbe vrátia

Iné je to však v prípade ročných platieb, na základe ktorých zaplatili predplatitelia úhrady RTVS na jeden rok dopredu ešte pred ich samotným zrušením. Platba za druhý polrok 2023 bude platiteľom vrátená v krátkom čase po tom, ako nadobudne účinnosť zákon o ich zrušení, to znamená v druhom polroku aktuálneho roka (po 1. júli 2023).

zrušili úhrady RTVS
Preplatok pri ročnej pladbe budú vracať v 2. polroku 2023

Zrušenie platby

Platcovia, ktorí hradia povinné poplatky RTVS prostredníctvom služby SIPO Slovenskej pošty, nemusia nič rušiť. RTVS prestane od júla zasielať predpis na SIPO doklade.

Ak ale poplatky RTVS platia priamo na jej účet, je potrebné od júla zrušiť trvalý príkaz na úhradu z účtu.

Mimoriadna valorizácia zdvihne priemerné dôchodky o 61 eur

 Čítaj tu

Nezaplatenie poplatkov

RTVS systematicky kontroluje platenie koncesionárskych poplatkov počas celého obdobia výberu úhrady, preto aj po 30.6.2023 bude pokračovať v kontrole. Zánik povinnosti platiť koncesionárske poplatky od 1. júla 2023 neznamená automatický zánik aj prípadných dlhov. V prípade, že u platiteľa bude evidovaný nedoplatok, RTVS má zákonnú povinnosť zaslať mu výzvu na úhradu nedoplatku.

V prípade nezaplatenia úhrady je RTVS, ako vyberateľ úhrady, povinná zaslať výzvu na úhradu nedoplatku. Platiteľ je zas povinný nedoplatok zaplatiť, a to najneskôr do 30 dní od doručenia výzvy. V prípade, že nedoplatok nebude uhradený, vyberateľ úhrady si zaplatenie nedoplatku spolu s pokutou v zmysle zákona o úhrade, súdnym poplatkom a poštovými sadzbami, uplatní na súde.

RTVS vymáha nedoplatky aj spred 10 rokov. Využite premlčaciu dobu

 Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button