Finančné okienkoPoradňaPrávne okienko

RTVS vymáha nedoplatky za koncesionárske poplatky

Dlžník je pritom povinný uhradiť iba nedoplatky za posledné tri roky

V posledných dňoch dostali viaceré domácnosti od RTVS písomnú výzvu, aby uhradili nedoplatok, ktorý im vznikol za neplatenie povinných koncesionárskych poplatkov za posledných deväť rokov. Spoločnosť totiž kontrolovala všetky nedoplatky za obdobie od 1.1.2012 do 31.3.2021, čím mnohým domácnostiam vznikol dlh vyšší ako 500 eur.

Súčasťou listovej zásielky je aj šek na dlžnú sumu, ktorú RTVS žiada v plnej výške uhradiť najneskôr do 30 dní od prevzatia oznámenia. Dlh pritom nemusí byť súvislý za celé obdobie, často je vyčíslený len za konkrétne mesiace v danom roku, keď poplatok nebol zaplatený. O prehľade uskutočnených aj neuskutočnených platieb za koncesionárske poplatky informuje tabuľka na zadnej strane výzvy.

RTVS sa v liste odvoláva na zákon č. 340/2012 Z. z. o úhradách za služby verejnosti poskytované RTVS, na základe ktorého sú všetky fyzické osoby, evidované dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny, povinné platiť koncesionárske poplatky vo výške 4,64 eur mesačne.

Väčšine domácnosti vznikol niekoľkoročný dlh voči RTVS najmä preto, že sa po zmene bydliska neprihlásili ako nový platiteľ, čím im platby za Tv a rozhlas neboli automaticky zahrnuté do platieb SIPO.

Minimálny dôchodok v roku 2021

Čítaj tu

Námietka voči dlhu staršiemu ako tri roky

Ak sa domácnosť ocitla v roli dlžníka a obdržala od RTVS výzvu na zaplatenie nedoplatku za uplynulých 9 rokov, má právo podať námietku premlčania, najlepšie doporučene poštou, alebo emailom.

Dlžník je povinný uhradiť svoj dlh najviac za posledné tri roky. Ak kontrola prebehla ku dňu 31.3.2021, spoločnosť je oprávnená vymáhať nedoplatok len za obdobie od 1.3.2018 – 31.3.2021.

Na nedoplatok za ostatné roky spätne do minulosti sa všeobecne vzťahuje premlčacia doba v zmysle ust. Par. 101 Občianskeho zákonníka. Domácnosť teda nie je povinná uhradiť dlh starší ako tri roky.

Ako postupovať:

  1. Dlžník uhradí nedoplatok za koncesionárske poplatky za obdobie posledných 3 rokov, pričom do poznámky – pri bankovom prevode – uvedie presné obdobie, za ktoré platí.
  2. Domácnosť zároveň podá námietku premlčania v zmysle ust. Par. 101 Občianskeho zákonníka voči vymáhaniu dlhu za obdobie staršie ako tri roky, a to buď písomne a doporučene poštou na adresu Rozhlas a televízia, Odbor výberu úhrad, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava alebo prostredníctvom online formuláru na stránke RTVS.
koncesionárske poplatky
Dôchodcovia, ktorí žijú sami, sú od platenia koncesionárskych poplatkov oslobodení

Dôchodcovia nemusia platiť koncesionárske poplatky

Od povinnosti platiť koncesionárske poplatky je oslobodený platiteľ, ktorý je poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti a nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti.

Ako požiadať o dôchodok v čase pandémie

Čítaj tu

To, že dôchodcovi vznikol nárok na oslobodenie od platenia koncesionárskych poplatkov, však musí oznámiť a preukázať vyberateľovi poplatkov, v tomto prípade RTVS. Dôchodcovia sa môžu odhlásiť pomocou online formulára, ďalej však musia – poštou alebo emailom – RTVS doručiť čestné vyhlásenie a potvrdenie o poberaní dôchodku zo Sociálnej poisťovne.

Nárok na oslobodenie vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil a preukázal vznik skutočnosti. Do tejto doby platiteľ platí úhradu 4,64 € za každý, aj začatý kalendárny mesiac.

Na oslobodenie majú nárok poberatelia najmä nasledovných dôchodkových dávok: starobný, invalidný, vdovský a sirotský dôchodok.

Dôchodcovia, ktorí už mali priznanú zľavu 50% na platbu za koncesionárske poplatky k 31.12.2019 sa z platenia koncesionárskych poplatkov odhlasovať nemusia, od platieb boli ku dňu 1.1.2020 oslobodení automaticky.

Text: Alena Kytková
Zdroj: RTVS
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button