DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Tri nepravdy o pozostalostných dôchodkoch, ktorým stále veríme

Pomoc na jeden rok či natrvalo?

Začať vybavovať pozostalostný dôchodok po zosnulom zákonitom partnerovi je asi to posledné, na čo smútiaca vdova/vdovec myslí. No predsa, keď sa človek ocitne v podobnej situácií, od štátu mu je podaná pomocná ruka v podobe vdovského či vdoveckého dôchodku. No aj tá má hranice a pevne stanovené pravidlá.

Pokiaľ by ste čakali, že po zomretom manželovi/manželke začnete automaticky dostávať jeho starobný dôchodok v plnej výške a natrvalo, nie je to tak. V tejto jedinej vete sú uvedené hneď tri najväčšie nepravdy, ktoré si väčšina pozostalých myslí.

8 najdôležitejších vecí o dôchodkoch

Čítaj tu

Komu ho priznajú?

Pozostalostné dôchodky sú vyplácané z dôchodkového alebo invalidného poistenia. Nárok majú iba zosobášení partneri. Druhom a družkám či rozvedeným manželom nárok naň, podľa zákona, nevzniká. Podmienky sú však stanovené ešte o niečo prísnejšie. Môžete oň požiadať, ak:

  • ku dňu smrti manžel/manželka poberal/a starobný alebo invalidný dôchodok alebo mal/a nárok na predčasný starobný dôchodok,
  • ku dňu smrti splnil/a podmienky nároku na starobný dôchodok alebo,
  • ku dňu smrti získal/a počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok alebo,
  • zomrel/a v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Ak bol manžel/manželka v čase úmrtia poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku, má jeho právoplatný partner nárok na výplatu vdovského/vdoveckého dôchodku vo výške 60 %  z jeho penzie. Ak je však pozostalý sám poberateľom dôchodku, nastáva takzvaný súbeh dôchodkov. Čo v praxi znamená, že Sociálna poisťovňa mu začne vyplácať oba dôchodky súčasne, avšak z toho nižšieho len polovicu.

vdovecký a vdovský dôchodok
Výška pozostalého dôchodku je spravidla 60% (neplatí pri súbehu viacerych dôchodkov)

Vdovský/vdovecký dôchodok sa nevypláca automaticky

Aj keď vdove/vdovcovi nárok na pozostalostný dôchodok vznikne dňom úmrtia partnera, Sociálna poisťovňa tento nezačne vyplácať automaticky. Konanie o priznanie vdovského / vdoveckého dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti, ku ktorej je potrebné priložiť dokumenty dokazujúce nárok na pozostalostnú dávku: sobášny list, resp. výpis z knihy manželstiev, úmrtný list manžela, doklad o ukončení vzdelania zomretého manžela a v prípade muža vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou. Pripravte sa však aj na to, že Sociálna poisťovňa môže od vás žiadať potvrdenia a prehľady všetkých zamestnávateľov zosnulého, prípadne evidenciu rokov, počas ktorých bol nezamestnaný/a. Všetky žiadosti sú však posudzované prípad od prípadu, a preto sa predstavou poriadnej byrokracie dopredu netrápte.

Komu sa oplatí odísť do predčasného dôchodku?

Čítaj tu

Dávky na jeden rok či natrvalo?

Pozostalostné dôchodky sa vyplácajú jeden rok od smrti manžela/manželky. Ak však spĺňate nasledovné podmienky, výplata vdoveckého či vdovského dôchodku sa po roku obnoví:

  • Vdova/vdovec je po smrti manžela/ky invalidný/á z dôvodu poklesu pracovnej činnosti o viac ako 70%
  • Vychoval/la tri deti
  • Dovŕšila/dovŕšil vek 52 rokov a vychoval / a tri deti
  • Dovŕšil/dovŕšila dôchodkový vek

Pozastavenie a obnovenie výplaty dôchodku

V prípade, že uplynula doba jeden rok od úmrtia manžela/manželky a vy nespĺňate nárok na trvalé vyplácanie pozostalostného dôchodku, výplata bude Sociálnou poisťovňou pozastavená do doby, kedy podmienky nároku na vdovský či vdovecký dôchodok nadobudnete – napríklad dosiahnete dôchodkový vek či sa stanete poberateľom invalidného dôchodku. Nárok na pozostalostné dávky zanikajú uzavretím nového manželstva a zároveň vám vzniká povinnosť upovedomiť Sociálnu poisťovňu o nových skutočnostiach.

Môže si pracujúci dôchodca uplatniť odvodovú výnimku?

Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Zdroj: Socpoist.sk
Foto: 123rf.com, Pixabay.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button