DôchodokFinančné okienkoPoradňaSociálna poisťovňa

Komu sa oplatí odísť do predčasného dôchodku?

Predčasným dôchodkom môžete stratiť, ale aj získať

Definícia dôchodkového veku znie: „Vek, ktorého dovŕšenie je jednou z podmienok nároku na starobný dôchodok.“ V súčasnosti sa vypočítava na základe roku narodenia, odpracovaných rokov a u žien aj počtu vychovaných detí, no vo všeobecnosti platí, že do dôchodku odchádzame približne ako 62,5-roční. Čo ale robiť v prípade, že máme záujem začať so starobným odpočinkom už skôr?

Nárok na starobný dôchodok, ktorý je Sociálnou poisťovňou najčastejšie vyplácaným dôchodkom, vzniká, ak človek získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia a súčasne dovŕšil dôchodkový vek. S prípravami naň treba začať aspoň rok pred chystaným odchodom, aby tak vznikol priestor na skompletizovanie a doplnenie potrebných údajov. Niekedy ale nastane situácia, keď muž či žena túži odísť do dôchodku skôr, než naň má zákonný nárok. Predčasný dôchodok si ale treba dobre rozmyslieť – môžeme na ňom získať, ale aj stratiť stovky eur.

Ako sa zmenia termíny výplaty dôchodkov v roku 2019?

Čítaj tu

15 odpracovaných rokov a najviac 2 roky do dôchodkového veku

O predčasný dôchodok je možné požiadať len vtedy, ak spĺňate zákonné podmienky na jeho poskytnutie. V praxi to znamená, že ste ukončili pracovný pomer ako zamestnanec, SZČO alebo pracovník na dohodu, pričom musíte mať zároveň odpracovaných najmenej 15 rokov, do dosiahnutia dôchodkového veku vám môžu chýbať najviac 2 roky a suma predčasného dôchodku musí byť po spočítaní vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima. Tá sa počíta rovnako ako pri starobnom dôchodku, no zníži sa o pol percenta za každých začatých 30 dní, ktoré vám chýbajú do dovŕšenia dôchodkového veku. Platí teda, že čím skôr odídete do predčasného dôchodku, tým bude váš starobný dôchodok nižší. (V prípade najskoršieho možného nástupu až o 12,5 %.)

Do predčasného dôchodku ako nezamestnaný či práceneschopný

Kedy sa vám oplatí odísť do predčasného dôchodku? Odborníci to odporúčajú najmä v prípade, že máte život ohrozujúce ochorenie. Ak ste dlhodobo PN, môžete si požiadať o odchod do predčasného dôchodku a naďalej poberať dávky nemocenského poistenia, nárok na ne však máte maximálne po dobu 52 týždňov. Ďalším z prípadov môže byť nezamestnanosť – tá často ľuďom tesne pred dôchodkovým vekom nedáva inú možnosť, než si požiadať o jeho predčasné začatie. V prípade, že ste ale stratili zamestnanie 2 roky pred zavŕšením dôchodkového veku, omnoho viac sa vám oplatí poberať najskôr dávky v nezamestnanosti. (Ak si do polroka nenájdete zamestnanie a až potom požiadate o odchod do predčasného dôchodku, jeho suma sa vám zníži menej, ako keby ste oň žiadali ihneď.) Ako invalidný dôchodca si zas pri odchode do starobného dôchodku – či už v riadnom termíne alebo predčasne – môžete podľa výšky sumy vybrať, ktorý dôchodok chcete poberať.

Čo je kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia?

Čítaj tu

predčasný dôchodok
Predčasný dôchodok sa oplatí dlhodobo nezamestnaným alebo ľuďom s nepriaznivým zdravotným stavom

Spísaním žiadosti o priznanie dôchodku sa táto považuje za podanú

O predčasný starobný dôchodok treba požiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne. Jej zamestnanec s vami spíše formulár, ten je však možné podať maximálne dvakrát za jeden kalendárny rok. Aj po priznaní predčasného starobného dôchodku sa jeho vyplácanie môže zastaviť, a to v prípade, že jeho poberateľ začne pracovať (čím mu vznikne povinné dôchodkové poistenie zamestnanca alebo živnostníka). Nárok na vyplácanie sa opäť obnoví prvým dňom nasledujúceho mesiaca po skončení pracovného pomer. O obnovu však treba Sociálnu poisťovňu opäť písomne požiadať, postačujúci však bude aj neformálny list s identifikačnými údajmi. Po ukončení zamestnania, dovŕšení dôchodkového veku alebo v prípade, že ste pracovali na dohodu (výplata dôchodku sa vám dočasne zastavila) a váš príjem nepresiahol za rok 2.400 eur, môžete požiadať o prepočítanie predčasného starobného dôchodku.

Presná tabuľka zvýšenia dôchodkov

Čítaj tu

Pripravte si všetky potrebné doklady

Žiadateľ o predčasný starobný dôchodok je povinný za účelom spísania žiadosti predložiť doklady preukazujúce všetky potrebné údaje, a to originály alebo notársky overené kópie. Ide predovšetkým o platný preukaz totožnosti, doklad o ukončení vzdelania (v prípade, že vzdelanie nebolo riadne ukončené, potvrdenie školy o trvaní štúdia), vojenskú knižku, rodné listy detí (alebo doklad o prevzatí do náhradnej starostlivosti; v prípade úmrtia dieťaťa do 18. roku života aj úmrtný list) a rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu. Ďalej ide o potvrdenia o všetkých obdobiach, kedy bol občan evidovaný v evidencii nezamestnaných, poberal podporu v nezamestnanosti a kedy pracoval (pričom musí byť jasné odkedy a dokedy trvalo zamestnanie). Sociálna poisťovňa si môže individuálne za účelom posúdenia žiadosti vyžiadať aj ďalšie doklady. Predčasný dôchodok v súčasnosti poberá približne 20.000 Slovákov.

Text: Martina Píšová
Zdroj: Sociálna poisťovňa – Socpoist.sk
Foto: Pixabay.com

Ukázať viac

Súvisiace články

Back to top button