DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Odchod do penzie: Dôchodok z II. piliera

Prečo manžel dostal vyplatenú sumu jednorazovo, pričom mne ponúkli dočasný dôchodok?

Dôchodková reforma, ktorá bola spustená začiatkom roku 2004 schválením zákonov o starobnom dôchodkovom sporení a svoju účinnosť nadobudla 1. januára 2005, mala za cieľ zmeniť čoraz menej vyhovujúci tradičný priebežný systém vyplácania dôchodkov. Zákon dal vzniknúť súkromným dôchodkovým správcovským spoločnostiam, v ktorých si záujemci mohli na dôchodok sporiť. Zapojenie sa do takzvaného II. piliera bolo dobrovoľné a vstúpiť do neho bolo možné v období od 1. mája 2005 do 30. júna 2006. Kombinovaný model sporenia mal budúcim penzistom zabezpečiť na dôchodku náhradu mzdy až do výšky 60 % v podobe pravidelného mesačného príjmu či jednorazového vyplatenia.

Prví dôchodcovia si mohli nasporenú sumu užiť už jedenásť rokov po spustení reformačných opatrení a vyplácanie naďalej trvá. Vyúčtovanie nasporených finančných prostriedkov z II. piliera sa týka všetkých, ktorí si počas produktívneho života sporili a v súčasnej dobe sa chystajú do starobného alebo predčasného starobného dôchodku. O tom, či budúci dôchodca dostane peniaze z II. piliera vyplatené jednorazovo, či formou mesačných platieb, rozhoduje viacero faktorov. Mesačné splátky ďalej môžu byť vyplácané doživotne alebo po dobu najmenej piatich rokov.

Jednorazová výplata dôchodku z II. piliera

Jednorazové vyplatenie nasporenej sumy, takzvaný referenčný výber, je možný iba v prípade, ak suma všetkých poberaných dôchodkov žiadateľa je vyššia ako referenčná suma, ktorá je pre rok 2020 stanovená na 464, 60 eur, pričom predstavuje priemerný mesačný starobný dôchodok na dané obdobie. Inými slovami, ak bol žiadateľovi schválený nižší dôchodok ako 464,60, nasporené finančné prostriedky mu nemôžu byť vyplatené naraz.

Minimálny dôchodok najvyšší za posledné roky

Čítaj tu

Ponukový list

O starobný alebo predčasný starobný dôchodok z II. piliera môže sporiteľ požiadať po schválení žiadosti odchodu do dôchodku priamo v Sociálnej poisťovni, prípadne v dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Ak však poistenec ešte nepoberá predčasný starobný dôchodok, žiadosť o vyplatenie nasporenej sumy môže adresovať výlučne Sociálnej poisťovni. Na základe žiadosti vystaví správcovská spoločnosť certifikát o výške nasporených prostriedkov a vyhotoví klientovi takzvaný ponukový list, na základe ktorého si môže zvoliť spôsob vyplatenia nasporenej sumy.

dôchodok 2. pilier
Ak má dôchodca súčet dôchodkov vyšší ako 464,60 eur, môže požiadať o jednorazové vyplatenie dôchodku z II. piliera

Doživotný dôchodok

Výška doživotného dôchodku závisí od výšky nasporenej sumy. Ak sa nachádzate v kategórií „stredná nasporená suma“, máte možnosť zvoliť si doživotný dôchodok z II. piliera vyplácaný mesačne. Jeho minimálna výška (medián) pre rok 2020 je stanovená na 13,70 eur, čo znamená, že k dôchodku zo Sociálnej poisťovne dostanete mesačne naviac najmenej 13,70.

Dočasný dôchodok

Sporitelia, ktorí spadajú do kategórie „malá nasporená suma“ a súčet ich dôchodkov je nižší ako priemerný mesačný starobný dôchodok, si môžu našetrené peniaze nechať vyplatiť v podobe dočasného dôchodku, a to v trvaní 5, 7 alebo 10 rokov, podľa toho, ako majú dohodnuté v zmluve so správcovskou spoločnosťou. V prípade dočasných dôchodkov je maximálny mesačný dôchodok vo výške mediánu pre rok 2020 – 13,70 eur.

Komu vznikol nárok na predčasný dôchodok?

Čítaj tu

Zhrnutie

Jednorazové vyplatenie – je možné iba, ak je výška mesačného dôchodku (súčtu dôchodkov) zo Sociálnej poisťovne vyššia ako referenčná suma pre rok 2020 – 464,60 eur.

Doživotný dôchodok – ak je výška nasporených finančných prostriedkov dostačujúca a spadá do kategórie „stredná nasporená suma“, minimálny mesačný dôchodok je stanovený na sumu 13,70 eur.

Dočasný dôchodok – ak je výška nasporených finančných prostriedkov nedostačujúca a spadá do kategórie „malá nasporená suma“, maximálny mesačný dôchodok je stanovený na sumu 13,70 eur.

Ročníky 1958, 1959 a 1960 riešia odchod do dôchodku

Čítaj tu

V otázke vyplácania dôchodku z II. piliera pri odchode do penzie sa informujte najlepšie priamo na pobočke Sociálnej poisťovne vo svojom meste.

Text: Alena Kytková
Zdroj: Sociálna poisťovňa
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button