DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Doklady potrebné pri odchode do dôchodku

Zoznam chýbajúcich dokumentov na požiadanie spíše Sociálna poisťovňa

Odchod do dôchodku nemusí mať zdĺhavý priebeh. Celý proces značne urýchli pripravenosť všetkých potrebných dokladov. Aj keď sú úrady v dnešnej dobe z veľkej časti digitalizované, Sociálna poisťovňa nemusí disponovať dokumentmi, najmä tými spred roku 2001. Vtedy je nutné hodnoverne doložiť obdobia zamestnaneckého pomeru či výpis z evidencie nezamestnaných.

Na odchod do penzie sa odporúča pripravovať aspoň rok vopred pred podaním samotnej žiadosti. Budúci seniori môžu dokonca nahliadnuť do svojho osobného spisu v Sociálnej poisťovni a informovať sa o chýbajúcich osvedčeniach.

Odchod do dôchodku – doklady

Čítaj tu

Obdobie nezamestnanosti

Až do konca roku 2003 bola aj nezamestnanosť považovaná za kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia. K žiadosti o dôchodok je teda potrebné priložiť aj potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých bol poistenec evidovaný v evidencii nezamestnaných, hľadajúcich zamestnanie, a to najmä pred 1. januárom 2001 alebo poberal podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003. Úrad práce (ÚPSVaR) vystaví potvrdenie o obdobiach nezamestnanosti každému žiadateľovi na počkanie.

Pracovný pomer

Pri výpočte výšky dôchodku sú najpodstatnejšie práve odpracované roky, teda obdobie kvalifikovaného dôchodkového poistenia. Najčastejšie žiadaný je najmä evidenčný list dôchodkového zabezpečenia alebo potvrdenie od zamestnávateľa, z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy zamestnanie trvalo. Zamestnávatelia sú povinní, podľa § 231 ods. 1 písm. l) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, vydať zamestnancovi, na jeho žiadosť, všetky potrebné dokumenty o rozhodujúcich skutočnostiach na účely spracovania žiadosti o odchod do dôchodku.

odchod do dôchodku
Doklady, ktoré potrebujete pri odchode do dôchodku

Na spísanie žiadosti o priznanie starobného dôchodku sú potrebné nasledovné doklady:

  • doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom, a podobne) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené,
  • vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou,
  • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu.

Vypočítajte si vek odchodu do dôchodku

Čítaj tu

Na účely posúdenia nároku na minimálny dôchodok je potrebné aj:

  • potvrdenie príslušnej inštitúcie (príslušných inštitúcií) o sume dôchodku vyplácaného z cudziny k dátumu, od ktorého žiadateľ žiada priznať starobný dôchodok, ak sa žiadateľovi vypláca dôchodok z cudziny,
  • potvrdenie príslušnej inštitúcie (príslušných inštitúcií) o dobách poistenia získaných v cudzine, ak žiadateľ získal doby poistenia v cudzine.
  • Aby nárok na starobný dôchodok, o ktorého priznanie sa žiada, mohol byť Sociálnou poisťovňou posúdený čo najrýchlejšie, je potrebné údaje uvedené v žiadosti preukázať hodnovernými dokladmi. Žiadosť nedoložená potrebnými dokladmi si vyžaduje dodatočné zisťovanie chýbajúcich údajov, čo má spravidla za následok, že o žiadosti nie je možné včas rozhodnúť.

Minimálny dôchodok v roku 2022

Čítaj tu

K žiadosti o starobný dôchodok sú potrebné najmä tieto doklady:

  • potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých občan bol evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001,
  • hodnoverný doklad (najmä evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu), z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie, ak sa nenachádza v informačnom systéme Sociálnej poisťovne,
  • potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Text: Alena Kytková
Zdroj: Sociálna poisťovňa
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button