VšeobecnéVšeobecné infoZdravie

Ezdravie má zvýšiť úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti

Ako funguje elektronické zdravotníctvo?

Ezdravie alebo elektronické zdravotníctvo predstavuje systém, ktorého cieľom je pomocou informačných a komunikačných technológií poskytnúť všetky dostupné informácie o zdravotnom stave pacienta oprávneným osobám na vykonanie potrebných zdravotníckych úkonov. Celkovo by sa tak mala zvýšiť úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Hlavným prostriedkom vo fungovaní celého systému je zdieľaná zdravotná dokumentácia. To znamená, že lekári budú mať jednoduchší prístup k zdravotnej dokumentácii.

Funkcie systému ezdravie

Od 1. 1. 2018 je spustený informačný systém elektronického zdravotníctva s nasledovnými funkciami:
• Autentifikácia (prístup do systému)
• Erecept
• Evyšetrenie
• Elektronická zdravotná knižka

K týmto sa budú postupne pridávať ďalšie, a samozrejme sa budú už existujúce inovovať a zdokonaľovať.

Autentifikácia

Predstavuje bezpečné overenie zdravotníckeho pracovníka, ktorý vytvára alebo pristupuje k zdravotným záznamom pacienta.
Rozlišujeme dva druhy autentifikačných preukazov:
1. Občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID) – využíva ho pacient v prístupe do svojej elektronickej zdravotnej knižky cez Národný portál zdravia a pri identifikácii u všeobecného lekára, špecialistu alebo v lekárni.
Občiansky preukaz s čipom má postupne nahradiť preukaz poistenca vydaný zdravotnou poisťovňou. Avšak v prechodnom období (do 31. 12. 2021) sa pacienti môžu aj naďalej preukazovať preukazom poistenca.
2. Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP) – využíva ho lekár na identifikáciu a autentifikáciu v systéme elektronického zdravotníctva a pri elektronickom podpisovaní zdravotných záznamov, čím sa zabezpečuje ich dôvernosť.

Erecept

Zavedenie ereceptov znamená koniec papierovým receptov, odstránenie duplicitných a zbytočných receptov, kontrola možných vzájomných interakcií, čím sa zvýši bezpečnosť liečby liekmi.
Využívaním ereceptov dochádza ku zdieľaniu zdravotných záznamov medzi oprávnenými lekármi, kde tento lekár môže vidieť predpísané lieky pacienta, a taktiež históriu jeho liečby.
Každý takýto recept má svoj identifikátor a môže byť na ňom len jeden liek. Zvýšenú kontrolu tu zaručuje aj prehľad predpísaných a vydaných liekov.

elektronické zdravotníctvo
Ezdravie má uzdraviť zdravotníctvo

Evyšetrenie

Lekár vytvára záznam z vyšetrenia a odošle ho do systému, pričom používa svoj elektronický podpis. Jedná sa o záznamy z odborných vyšetrení, prepúšťacie správy a popisy zo zobrazovacích vyšetrení (röntgen, CT, MR…). Tieto sa zobrazia v elektronickej zdravotnej knižke pacienta. Následný prístup k záznamom pacienta získa lekár až po udelení súhlasu pacienta. Pre pacienta to predstavuje výhodu v tom, že má kontrolu nad svojimi dátami a nemusí sa zaťažovať zbytočnými papierovými správami.

Elektronický výmenný lístok sa vyhotovuje za účelom odoslania pacienta na odborné vyšetrenie a získanie odpovede z realizovaného vyšetrenia. Po uložení do systému sa vygeneruje číselný kód pre pacienta, s ktorým odchádza na vyšetrenie.

Elektronická zdravotná knižka (EZK)

Elektronická zdravotná knižka je súbor zdravotných záznamov pacienta v elektronickej podobe, ktoré sa zhromažďujú centrálne v systéme ezdravie. Úroveň zabezpečenia je vysoká, keďže k nej môže pristupovať len pacient prostredníctvom občianskeho preukazu s elektronickým čipom cez Národný portál zdravia a lekár len s predchádzajúcim súhlasom pacienta.
EKZ obsahuje identifikačné údaje pacienta, elektronické zdravotné záznamy (záznamy, ktoré lekár zapíše do systému), údaje z účtu poistenca, vlastné záznamy pacienta a záznamy o prístupe, o poskytnutí údajov a každý pokus o prístup, či poskytnutie údajov.

Zavedením systému elektronického zdravotníctva sa zvýši bezpečnosť pri sprístupňovaní zdravotných záznamov pacienta, pretože všetky záznam odosielané do Národného zdravotníckeho informačného systému sú šifrované.

Text: Mgr. Mária Gloneková
Foto: Pixabay.com

Ukázať viac

Súvisiace články

Back to top button